Would you like to age gracefully

Translation of "gracji" in German

Suggestions: gracjaGracja
These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Tyle siły i gracji w wieku 17 lat.
At 17 she is already at the peak of her strength and Gracefulness.
Balet to klasyczna forma tańca, wymagająca gracji i precyzji.
Ballet is a classical dance that Gracefulness and requires precision.
O tradycyjnym pochówku w Świątyni Gracji.
Our burial in the temple of Graces.
O pogrzebie w Świątyni Gracji.
The burial in the temple of Graces.
Mam trochę gracji dla mnie i dla ciebie.
I have a little Gracefulnessfor me and for you
Kobieta, która nadała piękna i gracji... naszej profesji ...
The woman, the beauty and Gracefulness brought into our profession.
Widząc kobietę największej gracji i wyrafinowania, w której piersiach kryje się pasja tak wielka, że ​​boi się, iż ją zniszczy, jaką terapię by pan zalecił?
With a woman of the highest order Gracefulness and education in which the passions are so raging that they fear being destroyed, what treatment would you give?
To wzór gracji i elegancji.
Runway is a symbol of Gracefulness and elegance.
No Gracefulness, no charm.
"Żeby tańczyć la bambę, potrzeba trochę gracji, trochę gracji, dla mnie i dla ciebie ".
"If you want to dance La Bamba, you need a little Gracefulness, a little bit Gracefulness, for me and for you. "
Królową piękna, gracji i zmysłowości.
The queen of beauty with the sparkling Eyes.
Proporcjonalny, pełen gracji, realistyczny.
The proportions are right, it is graceful, realistic...
Jestem pełen gracji jak gazela, shawn.
I am so graceful like a gazelle, Shawn.
Stary, szakal never jest pełen gracji.
Dude, a jackal ain't graceful.
Odwagi, integralności, najwyższej gracji...
Uważała, że ​​brak mi gracji.
She probably said I didn't have enough grace...
To cały świat, który chce być piękny i pełen gracji.
It's a world of its own, just that graceful and be beautiful should.
Never miała cierpliwości i gracji, które sprawiają, że twoje małżeństwo z Lisą jest błogosławieństwem.
She didn't have the patience ... and the gracethat makes your marriage to Lisa such a blessing.
Gdybym miała się nią stać z połową twej gracji i piękna, byłabym dumna i szczęśliwa.
But if I became a woman with only half so much grace and beauty like you, mother, I would be proud and happy.
Te wyjątkowe zwierzęta, które na lądzie poruszają się nieco niezgrabnie pod wodą są pełne gracji.
These unique animals, which move a little awkwardly on land, are special underwater graceful.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 80. Exact: 80. Elapsed time: 88 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.